I det næste års tid skal Rum for Undren udvikle materialer og bidrage med viden ind i Varde Kommunens nye tiltag Udforsk. Dermed inddrages æstetiske og filosofiske perspektiver i flere af de forløb, som kommunen udbyder i relation til de eksterne læringsmiljøer.

I mange kommuner oplever institutioner og skoler, at det kan være svært at benytte sig af kommunens kunst-, kultur- og naturtilbud. Fx er det i kommuner med stor geografisk spredning ofte en tung post at finansiere transport til de forskellige tilbud, ligesom der kan være udgifter forbundet med entreer, rundvisninger mm.

I Varde Kommune har man i en årrække søgt at imødekomme disse udfordringer ved at udvikle forløb, som kan benyttes gratis af institutioner og skoler. De to eksterne læringsmiljøer ”Vi i Naturskolen” og ”Vardes Kulturelle Rygsæk” har således skabt ramme om, at institutioner og skoler kan besøge de forskellige kunst-, kultur- og naturtilbud i kommunen, fx Kunstmuseet Tirpitz eller det kulturhistoriske museum i Nymindegab.

Udforsk!

I perioden 2022-2026 har man i Varde Kommune valgt at sammenlægge de to eksterne læringsmiljøer ”Vi i Naturskolen” og ”Vardes Kulturelle Rygsæk” under et nyt, fælles navn, ”Udforsk” (der er en forkortelse af ”UDen FOR SKema”). ”Hvert år udbyder Varde Kommune en lang række spændende læringsforløb, der giver børn og elever mulighed for at udforske natur og naturvidenskab, kulturhistorie og kunst.” (www.udforsk.dk).

Med det nye navn følger også nye tiltag, bl.a. udbydes der nu nye forløb, mens andre forløb videreudvikles. Forløbene tilrettelægges ud fra en intention om, at børn og unge hvert år vil møde forskellige forløb, og at alle børn skal have lige mulighed for at deltage i forløbene. Således kan børnene ét år opleve klassisk musik spillet af Esbjerg Symfoniorkester, mens de et andet år kan opleve balletforestillinger eller komme på tur til Vadehavet; alt sammen uden ekstra omkostninger for de enkelte institutioner og skoler.

På det kulturhistoriske museum i Nymindegab skal børnene bl.a. prøve kræfter med vaskebræt og balje.

Forløbene udbydes i vidt omfang af NaturKulturVarde, som er kommunens egne kunst-, kultur- og naturformidlere med relation til kommunens museer, udstillinger og naturområder. Enkelte af forløbene vil dog blive udbudt af formidlere eller kunstnere udenfor kommunen, fx hvad angår flere teaterforestillinger.

Rum for Undren’s rolle

I forbindelse med udviklingen af Udforsk, har det været et ønske fra kommunens side, at de eksisterende forløb blev udvidet til også at indeholde en form for undervisningsmaterialer, der kunne gøre det muligt for pædagoger og lærere at arbejde mere med de temaer og spørgsmål, som børnene møder i forløbene. Med andre ord har det været et ønske, at det, som børn og unge møder rundt om i kommunens eksterne læringsmiljøer, kan indgå i et forløb varetaget af pædagoger og lærere i de forskellige institutioner og skoler.

Gennem Udforsk udbydes to forløb til de ældste børnehavebørn, nemlig naturforløbet “Jægerstenalderen De første menneskers liv i og af naturen” og det kulturhistoriske forløb ”Børneliv i gamle dage Et forløb for de store børnehavebørn Nymindegab Museum”.

Første forløb finder sted ved den gamle skovfogedbolig på Roustvej 111, hvor der udbydes et forløb med fokus på livet i jægerstenalderen. Det andet forløb finder sted på Nymindegab Museum, hvor forløbet handler om livet i begyndelsen af 1900-tallet knyttet til tømrer Larsens hus og savværk.

I området ved den gamle skovfogedbolig, skal børnene på opdagelse i skoven og undersøge, hvordan man levede i jægerstenalderen. Herover ses forløbets formidler Jonas i færd med at undersøge, hvad der gemmer sig under skovens stammer.

I relation til de to forløb, som udbydes til de ældste børnehavebørn, er Rum for Undren blevet inviteret til at bidrage til udviklingen af de undervisningsmaterialer, som skal supplere forløbene. Målet er at skabe et materiale til hvert forløb, som kan understøtte pædagogernes arbejde med børnene såvel før som efter besøget på de lokationer.

Æstetiske og filosofiske perspektiver

De perspektiver, som Rum for Undren bringer ind i undervisningsmaterialerne, knytter sig på den ene side til de to forløb, som materialerne skal supplere og understøtte, og tager på den anden side også udgangspunkt i pædagogiske ideer om filosofisk praksis og børns undren, samt æstetiske dimensioner i form af visuelle og narrative elementer.

I processen arbejdes der altså med udgangspunkt i de to forløb om hhv. ”Jægerstenalderen” og ”Børneliv i gamle dage”, hvor der både lægges vægt på, hvad børnene oplever og giver udtryk for i disse forløb, og hvilke fænomener og temaer, der er på spil og som dermed kan være gennemgående i udarbejdelsen af materialerne.

For at skabe genkendelighed for børnene, udvikles der en række karakterer, som skal være gennemgående i materialet. Jo mere der arbejdes med materialet, jo mere vil børnene lære karaktererne og universet omkring dem at kende og dermed blive fortrolige med disse. Samtidig får materialerne også et gennemgående visuelt udtryk, der ligeledes understøtter sammenhængene mellem de forskellige elementer i materialet.

De filosofiske perspektiver skal ligeledes være gennemgående i materialet, hvilket lægger op til en åben og undrende måde at arbejde med forløbene på. Samtidig trækkes der på forskellige filosofiske spørge- og undersøgelsesformer, fx ved at arbejde med tankelege, værdier, perspektivskift og påstande. 

Måske kunne det gamle ur og det filosofiske spørgsmål om, hvad tid er, være et element i materialet til forløbet om “Børneliv i gamle dage.” (Foto fra tømrer Larsens hus i Nymindegab).

Flere kommunale samarbejder

Rum for Undren har også tidligere samarbejdet med flere kommuner omkring udvikling af æstetiske og filosofiske perspektiver i relation til forskellige kontekster indenfor børn- og ungeområdet. Fx er udvikling af flere analoge materialer et resultat af et stort samarbejde med Aarhus Kommune, hvor kommunens pædagoger, indskolingslærere og pædagogiske konsulenter alle deltog i processen sammen med Rum for Undren (fx Nabe-Nielsen 2016).

Og i samarbejde med Køge Kommune har Rum for Undren bidraget til udvikling af rum og rumlige dimensioner med fokus på børns læselyst. Her var det især kommunens kulturformidlere, bibliotekarer og pædagoger fra en række SFO’er, der deltog i processen (fx Nabe-Nielsen 2021a, 2021b).

Med det nye samarbejde rettes opmærksomheden mod Varde Kommunes eksterne læringsmiljø, hvilket er et både spændende og relevant område, som vi i Rum for Undren ser frem til at fordybe os i og samarbejde med.

Her på bloggen vil vi løbende beskrive processen og de tanker, som vi gør os.

Litteratur

Nabe-Nielsen, Louise (2016). Kan man være venner med en løve? Filosofi med børn i børnehaven. I: ULF i Aarhus. Undervisnings- og læringsforløb 0-6 år (s. 56). Aarhus Kommune.
Nabe-Nielsen, L. (2021a). Rum for filosofi. Blogindlæg. https://www.rumforundren.dk/rum-og-filosofi/
Nabe-Nielsen, L. (2021b). Rummets fortællinger. I: Børn & Bøger. Magasinet om dannelse, medier og læring, nr. 6 (s. 24-25).
Udforsk. Oplevelser uden for skema. https://www.udforsk.dk

 

0
Du har 0 emner i kurven