OM RUM FOR UNDREN

Rum for Undren’s vision er at synliggøre og skabe rum for børns og unges undren og filosofiske tanker i såvel skoler og institutioner som i private og offentlige rum.

Vores arbejde tager afsæt i børns filosofiske undren, som viser sig i deres møde med verden. Denne undren er en central del af børns forsøg på at forstå og begribe verden. Med vores arbejde ønsker vi at vise, hvordan man kan skabe tid og rum for børns og unges filosofiske spørgsmål og tanker.

Arbejdsområder

Vi har særligt fokus på skolen, men mange af vores materialer kan også anvendes privat eller i eksempelvis daginstitutioner og lignende. Hovedparten af vores materialer udgives på eget forlag. Disse er både tilgængelige i vores egen webshop og via boghandlerne.

For skolens aktører, særligt lærere, pædagoger og ledere, afholder vi endvidere workshops og tilbyder uddannelsesforløb, samt skriver faglige indlæg, der udgives i forskellige fagblade. Sideløbende hermed gennemfører vi og deltager i forskellige udviklings- og pilotprojekter indenfor især skolens undervisningspraksis.

Med vores palet af udbud håber vi at inspirere børn, unge og voksne til at undre sig og skabe rum for fælles filosofiske samtaler i skolen.

Formål

Rum for Undren blev stiftet i september 2014 af Lho Høiris og Louise Nabe-NielsenVores arbejde med at filosofere med børn og unge har dog rødder tilbage til 2012, hvor Louise gennemførte det første pilotprojekt omkring implementering af filosofi i børnehaven.

1. juli 2018 blev Rum for Undren omorganiseret og fungerer i dag som en non-profit organisation (ikke-erhvervsdrivende forening). På siden her er præsenteret en række uddrag fra Rum for Undren’s vedtægter. De samlede vedtægter findes desuden via linket her.

Rum for Undren’s formål:

Rum for Undren’s formål er at udvikle og udbrede filosofi med børn og unge indenfor både institutions- og uddannelsesområder, samt indenfor børn og unges kultur- og fritidsliv.

Foreningen arbejder for at udvikle filosofi med børn indenfor rammerne af en hermeneutisk-fænomenologisk tradition, hvor æstetiske, legende og eksperimenterende dimensioner spiller en central rolle.

Foreningen lægger vægt på at udvikle filosofi med børn i praksis og samtidig udvikle feltets teoretiske fundament. Dette gøres eksempelvis ved gennemførelse af udviklings-, forsøgs- og forskningsprojekter, ved udvikling af materialer (undervisningsmaterialer, fagbøger og informationsmateriale), ved afholdelse af events og temadage, samt ved udbud af kurser og lign.

I sine indsatser implementerer foreningen Rum for Undren viden og forskning indenfor feltet, samt indgår i forskellige former for samarbejde med aktører indenfor såvel institutions- og uddannelsesverdenen som indenfor kultur- og fritidsområdet.

(Rum for Undren’s Vedtægter, §2 stk. 2). 

Udvikling af materialer

Når vi skaber nye materialer sker det ofte med inspiration fra børns univers. Uventede udsagn, skæve indfald, nye spilleregler, udforskende leg og en bøjelig virkelighed er i høj grad inspirerende. Lige så ofte kommer vores ideer dog fra vores egen legende og undrende tilgang til verden, fra en opmærksomhed på det finurlige, magiske, fantastiske og det uforståelige, komplekse og tankevækkende.

For filosoffen fylder sprog og tænkning meget, mens kunstneren først og fremmest undersøger verden gennem æstetiske arbejdsformer og udtryk. Denne dobbelthed trænger sig på i vores arbejde, og gennem en legende og eksperimenterende tilgang får vores materialer form i spændingsfeltet mellem det sproglige og det visuelle. De filosofiske tanker, vi hver især gør os, forsøger vi at indfange gennem både sproglige og visuelle, æstetiske udtryk. Vores håb er, at vores egen sproglig- og æstetisk-legende tilgang til verden skinner igennem i vores materialer, vækker undren og inspirerer til filosofisk tænkning.

Selvom mange af vores materialer kan bruges i skolen og daginstitutionen – og dermed kan presses ind i forskellige rammer for læring og mål – har vi ikke taget særligt hensyn til disse rammer. Vi skaber først og fremmest vores materialer, fordi vi tror på, at de kan understøtte udviklingen af filosofisk tænkning hos børn (og voksne) og at de bidrager til at nuancere og perspektivere tilværelsens mange dimensioner for børn. I vores forståelse af filosofi med børn er der først og fremmest tale om en dannelsestænkning – og i denne optik må vores materialer siges at være relevante både i og udenfor de pædagogiske sammenhænge.

Personale

Rum for Undren drives af Lho Høiris og Louise Nabe-Nielsen.

Louise Nabe-Nielsen
Stifter, leder

[Lærer, cand.pæd.fil. med mere…]

Louise arbejder især med udvikling af feltets teoretiske fundament, herunder afholdelse af kurser. Desuden varetager hun den skriftlige del af materialeudviklingen.

Lho Høiris
Stifter, leder

[Arkitekt, billedkunstner]

Lho arbejder primært med udvikling af forskellige billedlige og grafiske udtryk, der kan danne ramme om filosofisk undren hos små og store.

Samarbejdspartnere

Rum for Undren samarbejder løbende med forskellige institutioner, kommuner, skoler m.fl. om praksisudvikling i relation til filosofi, æstetik og kunst med børn og unge. Projekterne varierer fra kortere udviklings- eller pilotprojekter til længerevarende projekter.

Nedenfor er et udpluk af tidligere og nuværende samarbejdspartnere.

 • Køge Bibliotekerne
 • Aarhus kommune – Center for Læring
 • Dokk1
 • Gyldendal Uddannelse
 • Godsbanen
 • Fregatten Jylland
 • Teater Refleksion
 • Vorrevangskolen, Aarhus
 • Vejle Kommune, Børn & Unge
 • Sløngeldage, Skanderborg
 • Alba of Denmark

Sparring og faglig tilknytning

Rum for Undren får løbende sparring fra forskellige personer indenfor såvel uddannelsesområdet som indenfor kunst, æstetik, filosofi mv., herunder forskere, filosofiske praktikere, kulturformidlere, forfattere, kunstnere, lærere, pædagoger mv.

Rum for Undren er desuden fagligt tillnyttet følgende organisationer med fokus på filosofisk praksis.

Den internationale organisation ICPIC – The International Council of Philosophical Inquiry with Children – repræsenterer og samler forskellige aktører indenfor filosofi med børn over hele verden.

Den internationale organisation SOPHIA – European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children – har til formål at styrke det europæiske samarbejde mellem forskellige aktører indenfor “filosofi med børn”

Den danske forening DSFP – Dansk Selskab for Filosofisk Praksis – hvis vision er at udbrede filosofisk praksis i Danmark samt skabe opmærksomhed omkring filosofien i det offentlige rum.