om TÆNK


TÆNK er en serie kort, der inspirerer til filosofisk eftertanke og samtale. Hver æske TÆNK indeholder 40 kort med filosofiske spørgsmål om et tema.

TÆNK findes i vores shop (udkommer 1. sept. 2020).

Nedenfor kan du læse mere om baggrunden for TÆNK samt finde inspiration til, hvordan kortene bruges i praksis. Vejledningen findes også i pdf til print.
tænk i sammenhæng

TÆNK kan bruges på mange måder. De mange spørgsmål kan fungere som samtalestartere blandt kollegaer, give anledning til faglig fordybelse hos elever eller være et fælles samlingspunkt i familien. TÆNK inviterer til eftertanke alene eller sammen med andre.

Gennem filosofiske samtaler om kortenes spørgsmål kan deltagerne i fællesskab undersøge temaets afkroge og mange aspekter. Derved får man som deltager indsigt i både sine egne og andres tanker.

Fælles for de temaer, som TÆNK præsenterer er, at de rummer mange filosofiske dimensioner. Der er altså tale om temaer, som har optaget filosoffer til alle tider og som stadig undersøges af fagfilosofien. TÆNK er både inspireret af fagfilosofien og af temaernes fremtræden i vores hverdagsliv.

TÆNK kan bruges sammen med mange af Rum for Undren's øvrige materialer, idet flere af temaerne også optræder i forskellige udgivelser og spil. Læs mere om mulighederne for at bruge TÆNK sammen med andre materialer og øvelser under menupunktet TÆNK her på hjemmesiden.


tænk - en vejledning

Vejledningen er også tilgængelig i pdf (må gerne printes).
I det følgende gives fem eksempler på, hvordan man kan bruge TÆNK.

 
TÆNK et essay
 
TÆNK kan bruges som afsæt for individuel essayskrivning.

Hver deltager får udleveret ét TÆNK-kort og skal med udgangspunkt i kortets spørgsmål arbejde med det fænomen, som TÆNK-kortet omhandler. Her handler det om at undersøge de personlige erfaringer, man har med fænomenet og at lade disse erfaringer være afsæt for skriveprocessen.

Det er vigtigt, at essayet ikke bliver subjektivistisk og privat, men at der også fortolkes på de personlige erfaringer. Derved inddrages også større og mere almene perspektiver på det, man har personligt kendskab til.


TÆNK en samtalesalon
 
TÆNK kan bruges i en samtalesalon for få eller mange deltagere.

I samtalesalonen er der fokus på samtalen, og gennem denne får deltagerne indsigt i hinandens tanker om det fænomen, som TÆNK omhandler.

Hver deltager skal have udleveret ét TÆNK-kort. Deltagerne bevæger sig nu rundt og stiller sig overfor hinanden to og to. Den ene stiller sit spørgsmål, som den anden derefter besvarer. Giv god tid til eftertanke. Efter besvarelsen bytter deltagerne rolle.

Når alle deltagere har besvaret et spørgsmål fra deres makker, bevæger de sig igen rundt og finder derpå en ny samtalemakker.

Samtalesalonen kan udvides ved at indlede en egentlig samtale om spørgsmålene. Her må begge parter spørge ind, stille sig kritisk og forsøge at tænke sammen.
 

TÆNK i dialog
 
TÆNK kan bruges som afsæt for filosofiske samtaler i mindre grupper.

Igennem filosofiske samtaler får deltagerne mulighed for i fællesskab at undersøge det fænomen, som TÆNK handler om.

Det er vigtigt, at deltagerne tænker sammen. Det betyder ikke, at de skal nå til enighed om et svar, men derimod, at de skal bestræbe sig på at forstå hinandens perspektiver og tanker og at de ved at tænke sammen kan nærme sig nogle svar på det filosofiske spørgsmål.

Der laves grupper med 2-4 deltagere i hver. Hver gruppe får nu udleveret et TÆNK-kort. Gennem samtaler og undersøgelse af forskellige perspektiver, er det gruppens opgave at komme med et eller flere svar på spørgsmålet.


TÆNK i fællesskab
 
TÆNK kan bruges som afsæt for filosofiske samtaler i større grupper.

Igennem filosofisk samtale kan det fænomen, som TÆNK handler om, undersøges i fællesskab samtidig med, at deltagerne får indsigt i hinandens forskellige erfaringer og perspektiver.

Lad deltagerne sidde eller stå i en cirkel. Læg bunken med TÆNK i midten med bagsiden opad. Nu skal én af deltagerne trække et kort, læse det højt, tænke og komme med et svar på kortets spørgsmål. Giv god tid til eftertanke inden deltageren svarer.

Når deltageren har svaret, kan resten af deltagerne stille spørgsmål til svaret eller supplere med flere perspektiver. Samtalen gøres nu fælles for alle.

Processen gentages, idet en ny deltager trækker et kort fra bunken. Jo flere kort, der er trukket, jo mere omfattende vil den filosofiske undersøgelse af fænomenet blive.


TÆNK æstetisk
 
TÆNK kan bruges som afsæt for individuelle æstetiske undersøgelser.

Det fænomen, som TÆNK handler om, kan undersøges ved at lade deltagerne bruge forskellige æstetiske udtryksformer, fx fotos, digtning, tegninger eller rollespil. Gennem æstetiske undersøgelser gives der mulighed for at udtrykke sig på andre måder end kun sprogligt, hvilket kan åbne for andre perspektiver.

Hver deltager får udleveret ét TÆNK-kort. Samtidig besluttes det, hvilken æstetisk arbejdsform, der skal arbejdes med. Deltagerne skal nu fordybe sig i deres egen proces med fokus på at undersøge det fænomen, som TÆNK handler om. Det er vigtigt, at de æstetiske udtryk ikke vurderes efter deres æstetiske kvalitet, men at man derimod har fokus på, hvad de udtrykker om fænomenet.

Arbejdsprocessen kan udvides ved at lade deltagerne arbejde med flere spørgsmål i samme proces.