Lærere og undervisere

Filosofi med børn og unge er en praksisform, der først og fremmest har udviklet sig indenfor skole og undervisning. Er du lærer eller underviser, vil du derfor kunne hente meget inspiration i dette felt – uanset hvad du underviser i og hvilke klassetrin, du arbejder med.

Foredrag

Foredraget giver en generel introduktion til filosofi med børn og unge med fokus på pædagogisk praksis i skole og undervisning. Der inddrages både teoretiske perspektiver og praktiske eksempler.

Følgende centrale aspekter inddrages i foredraget:

 • Hvad er filosofi med børn?
 • Hvad kendetegner en filosofisk dialog – og hvori adskiller denne dialog sig fra andre former for samtale?
 • Hvordan formulerer man et filosofisk spørgsmål?
 • Hvad vil det sige at tænke filosofisk?
 • Hvilken rolle har den voksne?
 • Hvordan kan man filosofere i relation til forskellige fagområder?
 • Hvilke læremidler, materialer og øvelser kan benyttes?
 • Hvad siger forskningen om filosofi med børn i relation til skoleområdet?

Der tages altid højde for den specifikke målgruppe, som er til stede.

Foredrag
Varighed: 1 time
Pris: 5.500,- (ex. moms og evt. transport)
Bestilling via mail

Workshop – introduktion

I denne workshop får deltagerne en generel indføring i feltet filosofi med børn og unge. Der lægges vægt på elementer og tilgange, som er særlig relevante for lærere og undervisere.

Workshoppen kommer omkring følgende:

 • Formål og mål med at filosofere med børn og unge.
 • Børns undren og nysgerrighed som drivkraft.
 • Relevante filosofiske temaer – afhængigt af målgruppe og fagområder.
 • Den filosofiske samtale.
 • Om at stille åbne spørgsmål og lytte.
 • Børn og unges stemme og perspektiv.
 • Fra børn og unges konkrete erfaringer til almene filosofiske betragtninger.
 • At skabe nærvær og fordybelse sammen med børn og unge.
 • Æstetiske dimensioner i filosofi med børn og unge.
 • Udvikling af filosofisk, kritisk og kreativ tænkning.
 • Organisering og den voksnes rolle.
 • Konkrete metoder, øvelser og materialer.

Workshoppen veksler mellem oplæg og hands-on øvelser.

I oplæggene præsenteres teoretiske perspektiver og praktiske eksempler med afsæt i skolens hverdag. I øvelserne får deltagerne mulighed for at prøve kræfter med forskellige metodiske greb samt afprøve samtalekort og andre relevante materialer.

Kort workshop – introduktion
Varighed: 3 timer
Pris: 6.000,- (ex. moms og evt. transport)
Max antal deltagere: 30
Bestil via mail

Lang workshop – introduktion
Varighed: 6 timer
Pris: 8.500,- (ex. moms og evt. transport)
Max antal deltagere: 30
Bestil via mail

Workshop – fagligt målrettet

I den fagligt målrettede workshop bygger vi videre på perspektiverne fra introduktionsworkshoppen, men lægger endvidere vægt på jeres fag og specifikke arbejde med børn og unge. Vi planlægger derfor detaljerne i workshoppen med udgangspunkt i en dialog med jer.

Nedenfor er præsenteret nogle af de forhold, som vi ofte arbejder med i relation til jeres faggrupper og fagområder. Hvis I har særlige ønsker i forhold til nedenstående, hører vi gerne om det.

// Lærer i grundskolen //

 • Filosofi med børn og unge som en måde at understøtte arbejdet med trivsel, fællesskab og forskellighed.
 • Filosofi med børn og unges bidrag til at arbejde normkritisk og normkreativt i skolen.
 • At arbejde filosofisk med børn og unge i relation til forskellige fagområder, fx dansk, kristendomskundskab, natur/teknologi, matematik, samfundsfag.
 • Arbejdet med specifikke temaer som fx venskab, identitet, lykke, ondskab, håb, frihed.
 • Mål og formål med filosofi med børn i skolen.
 • At inddrage specifikke tankevækkere som fx børnebøger, kunstbilleder, dilemmaer i arbejdet.
 • At inddrage æstetisk skabende processer, når man laver filosofi med børn – se desuden vores kunst-filosofiske workshop, der specifikt har fokus på på at kombinere skabende processer med filosofisk refleksion og samtale.
 • Forskning og viden om betydningen af filosofi med børn i relation til grundskolen.

// Underviser på ungdomsuddannelse //

 • Filosofi med unge som en måde at understøtte arbejdet med trivsel, fællesskab og forskellighed.
 • Filosofi med unges bidrag til at arbejde normkritisk og normkreativt i undervisningen.
 • At inddrage filosofi med unge i relation til forskellige fagområder, fx dansk, samfundsfag, matematik.
 • Arbejdet med specifikke temaer med relevans for målgruppen fx identitet, lykke, ondskab, håb, frihed.
 • Arbejdet med specifikke tankevækkere som fx noveller, digte, sangtekster, kunstbilleder, dilemmaer, påstande.
 • At arbejde med æstetisk skabende processer, når man laver filosofi med unge – se desuden vores kunst-filosofiske workshop, der specifikt har fokus på at kombinere skabende processer med filosofisk refleksion og samtale.
 • Forskning og viden om filosofi med unge i relation til ungdomsuddannelsesområdet.

Uanset fagområde vil vi i workshoppen også komme omkring de grundlæggende forhold og elementer, som hører hjemme i filosofi med børn og unge (se disse under introduktionsworkshoppen ovenfor).

Kort workshop – fagligt målrettet
Varighed: 3 timer
Pris: 7.500,- (ex. moms og evt. transport)
Max antal deltagere: 30
Bestil via mail
Lang workshop – fagligt målrettet
Varighed: 6 timer
Pris: 10.000,- (ex. moms og evt. transport)
Max antal deltagere: 30
Bestil via mail

Uddannelsesforløb

Uddannelsesforløbet består af tre workshopdage á tre timer. Alle workshopdage vil rumme såvel teoretiske som praktiske perspektiver, ligesom deltagerne alle tre dage vil få mulighed for selv at afprøve filosofiske øvelser og materialer.

Mellem de tre workshopdage vil deltagerne have til opgave at afprøve forskellige øvelser og aktiviteter, som efterfølgende lægges til grund for fælles refleksion og diskussion.

Modul 1: Her får deltagerne grundlæggende viden om filosofi med børn og unge på såvel et teoretisk som praktisk niveau. Deltagerne får en række øvelser med sig, som efterfølgende afprøves i praksis.

Modul 2: På dette modul udvider vi de teoretiske og praktiske perspektiver, og introducerer samtidig en række praktiske elementer som fx brug af børnebøger og litteratur, dilemmaøvelser, tankelege og samtalesaloner. Vi tager samtidig fat i deltagernes egne erfaringer og sætter fokus på udfordringer i arbejdet.

Modul 3: I uddannelsesforløbets sidste modul retter vi opmærksomheden mod deltagernes muligheder for at implementere filosofi med børn og unge i eget arbejde og med øje for forskellige fagområder og målgrupper. Vi inddrager deltagernes erfaringer og ser nærmere på, hvilke muligheder og udfordringer, feltet bringer.

I workshoppen inddrages elementer fra introduktionsworkshoppen. Derudover vil det være muligt at inddrage specifikke ønsker i forhold til jeres arbejdsområde og målgruppe.

Kursusbevis og inspirationshæfte udleveres til deltagerne efter kurset.

Uddannelsesforløb
Varighed: 3 moduler á 3 timer
Pris: 14.500,- (ex. moms og evt. transport)
Max antal deltagere: 25
Bestil via mail

Workshoppen inspirerede mig i høj grad til at filosofere med mine elever… og jeg vil helt klart gøre brug af Rum for Undren’s øvelser og tilgang i min undervisning.

Indskolingslærer, Beder

Super kursus! Meget inspirerende og underholdende undervisere. Mange gode praksiseksempler, man nemt kan afprøve med børnene, bl.a. en helt ny indfaldsvinkel til læsning med børnene.

Skolepædagog, Flensborg